ŚLEDŹ NAS NA

ita

en

pol

Polityka prywatności

DAV Tech SRL (zwana dalej "posiadaczem"), jako administrator danych, informuje użytkownika zgodnie z art. 13 D. LGS. 30.6.2003 n. 196 (dalej "Kodeks prywatności") i art. 13 rozporządzenie UE nr 2016/679 (zwane dalej "GDPR"), że Twoje dane będą przetwarzane w sposób i w następujących celach:

 

1. Przedmiot leczenia

Administrator danych przetwarza dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, Bank i szczegóły płatności)-zwane dalej "danymi osobowymi", a nawet "danymi"), które zostały przekazane w sprawie zawarcia umów dotyczących usług właściciela.

Cel leczenia

Twoje dane osobowe są przetwarzane:

A) bez Państwa wyraźnej zgody (art. 24 lit. a), b), c) kodeksu ochrony prywatności oraz art. 6 Lett. b), e) GDPR), do następujących celów serwisowych:

B) - zawarcia umów o świadczenie usług przez właściciela;

C) - spełniania zobowiązań przedumownych, umownych i podatkowych wynikających ze stosunków z Tobą w istnieniu;

D) - wypełniania obowiązków ustanowionych przez prawo, rozporządzeniem, prawodawstwem wspólnotowym lub nakazem organu (np. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy);

E) - wykonywać prawa właściciela, na przykład prawo do obrony w sądzie;

- zawarcia umów o świadczenie usług przez właściciela;

- spełniania zobowiązań przedumownych, umownych i podatkowych wynikających ze stosunków z Tobą w istnieniu;

- wypełniania obowiązków ustanowionych przez prawo, rozporządzeniem, prawodawstwem wspólnotowym lub nakazem organu (np. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy);

- wykonywać prawa właściciela, na przykład prawo do obrony w sądzie;

B) wyłącznie z zastrzeżeniem konkretnej i wyraźnej zgody (Artykuł 23 i 130 Kodeksu prywatności oraz artykułu 7 GDPR) w następujących celach marketingowych:

- wysyłać pocztą elektroniczną, pocztą i/lub SMS i/lub kontaktami telefonicznymi, biuletyny, komunikaty handlowe i/lub materiały reklamowe na temat produktów lub usług oferowanych przez właściciela i uznanie stopnia satysfakcji z jakości usług;

- przesyłać pocztą elektroniczną, pocztą i/lub SMS-em i/lub kontaktami telefonicznymi komercyjnych i/lub promocyjnych informacji stron trzecich. Należy pamiętać, że Jeśli subskrybujesz już naszą listę mailingową, możemy przesyłać Ci informacje handlowe dotyczące usług i produktów właściciela podobnych do tych, które zostały już użyte, z zastrzeżeniem niezgody (Artykuł 130 ust. 4 prywatności Code).

 

2. Metody przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą działań wskazanych w art. 4 kodeksu ochrony prywatności i art. 4 n. 2) GDPR, a dokładniej: gromadzenie, rejestracja, organizacja, przechowywanie, konsultacje, przetwarzanie, modyfikacja, selekcja, Ekstrakcja, porównanie, wykorzystanie, wzajemne połączenia, blokowanie, komunikacja, anulowanie i niszczenie danych. Dane osobowe użytkownika podlegają zarówno papierowi, jak i elektronicznemu i/lub zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Administrator danych przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a w każdym przypadku przez okres nie dłuższy niż 10 lat od zakończenia stosunku ostateczności usług i nie później niż 2 lata od gromadzenia danych dla Celów marketingowych.

 

3. Dostęp do danych

Dane użytkownika mogą być udostępniane do celów określonych w art. 2. A) i 2. B):

- pracownikom i współpracownikom administratora danych, w charakterze osób odpowiedzialnych za i/lub wewnętrznych zarządców przetwarzania i/lub administratorów systemu;

- osobom trzecim lub innym podmiotom (jako wskazówkom, instytucjom kredytowym, firmom zawodowym, konsultantom, firmom ubezpieczeniowym zajmującym się świadczeniem usług ubezpieczeniowych, platformom do rejestracji umów), które wykonują zlecone działania na w imieniu właściciela, w jakości zewnętrznych procesorów danych, za jedyny okres niezbędny do przetwarzania danych;

- firmom zewnętrznym, które zarządzają konkretnymi portalami w celu reklamowania działalności właściciela.

 

4. Transmisji danych

Bez wyraźnej zgody (zgodnie z art. 24 lit. a), b), d) kodeksu ochrony prywatności i art. 6 Lett. b) ic) GDPR), administrator danych może przekazać swoje dane do celów określonych w art. 2. A) do organów nadzorczych (takich jak IVASS), organy sądowe, do towarzystw ubezpieczeniowych w celu świadczenia usług ubezpieczeniowych, jak również do tych podmiotów, którym komunikacja jest obowiązkowa przez prawo dla realizacji wspomnianych celów. Podmioty te przetwarzają dane w ich charakterze jako niezależne kontrolery danych. Twoje informacje nie będą rozpowszechniane.

 

5. Przekazywanie i przechowywanie danych

Dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej. W każdym razie zrozumiałe jest, że administrator danych, w razie potrzeby, będzie miał prawo przenieść serwery nawet poza UE. W takim przypadku administrator danych niniejszym zapewnia, że transfer danych spoza UE będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, z zastrzeżeniem postanowień standardowych klauzul umownych dostarczonych przez Komisję Europejską.

 

6. Charakter dostarczania danych i odmowa udzielenia im

Przekazywania danych do celów określonych w art. 2. A) jest obowiązkowe. W przypadku ich braku, nie możemy zagwarantować usług sztuki. 2. A).

Przekazywania danych do celów określonych w art. 2. B) jest fakultatywny. W związku z tym użytkownik może postanowić nie podawać żadnych danych następnie odmówić możliwości przetwarzania danych już dostarczonych: w takim przypadku nie będziesz mógł otrzymywać newsletterów, informacji handlowych i materiałów reklamowych dotyczących usług oferowanych przez administratora danych. Użytkownik będzie jednak nadal uprawniony do usług, o których mowa w art. 2. A).

 

7. Prawa zainteresowanej strony

W charakterze zainteresowanej strony masz prawa określone w art. 7 kodeksu ochrony prywatności i art. 15 GDPR i właśnie prawa do: A uzyskanie potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych dotyczących użytkownika, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich komunikacji w zrozumiałej formie;

B uzyskać wskazanie:

i pochodzenia danych osobowych;

II celów i metod przetwarzania;

III logika stosowana w przypadku obróbki przeprowadzanej przy pomocy instrumentów elektronicznych;

IIII danych identyfikujących właściciela, zarządców i wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 5 ustęp 2 kodeksu ochrony prywatności i art. 3, pkt 1, GDPR;

iiiii) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane lub które mogą dowiedzieć się o nich jako wyznaczonego przedstawiciela na terytorium państwa, kierowników lub agentów;

C Get:

i aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych;

II unieważnienie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych bezprawnie, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;

III poświadczenie, że działania, o których mowa i II zostały przedstawione na uwagę, również w odniesieniu do ich treści, tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadków, w których takie

spełnienie okazuje się niemożliwe lub wiąże się z wykorzystaniem środków wyraźnie niewspółmiernych do prawa chronionego;

D sprzeciwić się, w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn, przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, nawet jeśli jest to istotne dla celu gromadzenia; do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika w celu przesyłania reklam lub materiałów sprzedaży bezpośredniej lub do prowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej, poprzez stosowanie zautomatyzowanych systemów połączeń bez interwencji operatora przez i-mail i/lub poprzez tradycyjne metody marketingowe przez telefon i/lub papierową pocztę.

Należy zauważyć, że prawo sprzeciwu strony zainteresowanej do celów marketingu bezpośredniego poprzez zautomatyzowane metody rozciąga się na tradycyjne i że w każdym razie pozostaje możliwość skorzystania przez zainteresowaną stronę z prawa sprzeciwu nawet częściowo. W związku z tym zainteresowana strona może podjąć decyzję o otrzymywaniu tylko komunikacji przy użyciu tradycyjnych metod lub tylko zautomatyzowanej komunikacji lub żadnego z dwóch rodzajów komunikacji. W stosownych przypadkach posiada również prawa, o których mowa w artykułach 16-21 GDPR (prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia traktowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu), jak również prawo do złożenia skargi do organu gwaranta .

 

8. metody korzystania z praw i posiadacza, zarządca i dystrybutorzy

W każdej chwili możesz skorzystać z praw, wysyłając:

- zarejestrowana litera czysty do siedziby właściciela.

- e-mail do privacy@davtech.it.

Administratorem danych jest dr Andrea Grazioli.

Zaktualizowany wykaz procesorów danych i procesorów danych jest przechowywany w siedzibie administratora danych.

Data 21/05/2018

Pieczęć i podpis

ZGODa na przetwarzanie danych osobowych

Zostały poinformowane: tożsamość administratora danych tożsamości inspektora ochrony danych, zakres, w jakim przetwarzanie jest przeprowadzane dla celów przetwarzania, w odniesieniu do którego przeznaczone są dane osobowe prawa do wycofania zgody. wskazanych w punktach 1-8 informacji podpisanych zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 wraz z podpisaniem niniejszego formularza, zgodnie z i do celów art. 7 i SS. rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z metodami i w granicach określonych w załączonych informacjach.

DAV Tech Srl

Via Ravizza 30

36075 Montecchio Maggiore

(VICENZA) - ITALIA

 

Ph +39 0444 574510

Fax +39 0444 574324

davtech@davtech.it

VAT 03157870241

DAV Tech Poland Sp. Z O.O.

ul. Krakowska 116

32-083 Balice

POLONIA

 

Ph +48 122785076

davtech@davtech.pl

VAT PL6832102547

Invio del modulo in corso...

Il server ha riscontrato un errore.

Modulo ricevuto.

Technologia DAV w Europie

Siedziba

Dystrybutor

Dystrybutor

Czech Republic / Slovakia

EXACTEC

Vzdusna 56/4 - 460 01 Liberec 1

tel. (+420) 485 151 447

fax (+420) 485 152 855

info@exactec.com

www.exactec.com

Śledź nas na

Polityka prywatności